سهر

سهر در گویش دو سه هزار سال پیش یعنی قرمز یا فولاد گداخته و در جنوب سهر چند تپه قرمز رنگ وجود دارد که نقطه آغازین سهر از چشمه کنار تپه بوده است و به همین علت نام این روستا سهر 'گردیده است.

نمایی زیبا از سهر

نمای  تله سیاه از باغ های سهر

29 آبان سال 1395


عکس از خانم فاطمه ابوترابی(علی)

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 10:37 | چاپ مطلب 1 نظر

عکس دسته جمعی

سوم اردیبهشت ماه سال 1395

روستای سهرعکس از آقای مجید قاسمی(محمد)

تاریخ ارسال: دوشنبه 24 خرداد 1395 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

15 آذر سال 1388


عکس از آقای علی شجاعی (حاج محمد)

تاریخ ارسال: دوشنبه 12 مرداد 1394 ساعت 09:00 | چاپ مطلب 0 نظر

عکس دسته جمعی

روستای سهر
بعد از نماز عید فطر ، 27 تیر سال 1394 


عکس از آقای سینا شاهمرادی

تاریخ ارسال: دوشنبه 5 مرداد 1394 ساعت 08:00 | چاپ مطلب 0 نظر
@url/divdiv class=text/cssh3h3